Regulamin apartamentów „Panorama Czorsztyn”

  szczegółowe warunki najmu

oraz korzystania z dodatkowych atrakcji dostępnych w apartamentach


I. Definicje

Panorama Czorsztyn  kompleks apartamentów zlokalizowany w Kluszkowcach przy ulicy Za Stylchyn numery 9/1 25/1, 25/2, 23A/1, 23A/2, udostępnianych Klientom przez Wynajmującego na warunkach opisanych w przedmiotowym Regulaminie

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będąca stroną Umowy Najmu lub korzystająca z apartamentów Panorama Czorsztyn

Wynajmujący – podmiot dysponujący apartamentami Panorama Czorsztyn, a także będący stroną Umowy Najmu; w odniesieniu do apartamentów położonych w Kluszkowcach przy ulicy Za Stylchyn numery 25/1, 25/2, 23A/1, 23A/2 Wynajmującym jest Paweł Grubecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vielitech Paweł Grubecki, ul. Kopernika 6, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831788608; w odniesieniu do apartamentu położonego w Kluszkowcach przy ulicy Za Stylchyn numer 9/1 Wynajmującym jest Elżbieta Grubecka, PESEL 86030309229 .

Serwis – strona internetowa działająca jako domena www.panoramaczorsztyn.pl prowadzona przez Wynajmującego w związku z działalnością apartamentów Panorama Czorsztyn.

Umowa Najmu – umowa o czasowe korzystanie z miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały, dotycząca zakwaterowania do celów wypoczynkowych lub turystycznych, tj. do celów innych niż mieszkalne, w apartamentach Panorama Czorsztyn zawarta pomiędzy Klientem a Wynajmującym

Opłata rezerwacyjna – kwota uiszczana przez Klienta na rzecz Wynajmującego przy rezerwacji pobytu w apartamentach Panorama Czorsztyn, przelewem, w wysokości wskazanej przy rezerwacji

Administrator apartamentów – osoba wskazana przez Wynajmującego, odpowiedzialna za przekazanie i odbiór  kluczy do apartamentów Panorama Czorsztyn, a także wykonująca inne zadania związane z administrowaniem apartamentami szczegółowo określone w Regulaminie

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w apartamentach Panorama Czorsztyn, a także warunki korzystania z dodatkowych atrakcji dostępnych w apartamentach.
 2. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości e-mail na adres panoramaczorsztyn@gmail.com jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 

III. Rezerwacja

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać za pośrednictwem Serwisu, wiadomości e-mail lub telefonicznie. Rezerwacji dokonuje się na dokładnie określony termin pobytu.
 2. Równocześnie z dokonaniem rezerwacji należy zapłacić wskazaną Opłatę rezerwacyjną oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres: panoramaczorsztyn@gmail.com
 3. Z chwilą uznania Opłaty rezerwacyjnej na rachunku bankowym Wynajmującego rezerwację uznaje się za skutecznie dokonaną i potwierdzoną.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku braku zaksięgowania na rachunku bankowym Opłaty rezerwacyjnej w ciągu 24 godzin od rezerwacji.
 5. Po otrzymaniu Opłaty rezerwacyjnej, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem skutecznego dokonania rezerwacji oraz wszelkie informacje konieczne do realizacji pobytu w apartamentach Panorama Czorsztyn, a w szczególności dane kontaktowe do Administratora apartamentów.

 

IV. Zawarcie Umowy Najmu, Opłaty

 1. Otrzymanie wiadomości, o której mowa w pkt III ppkt 5 Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem Umowy Najmu na warunkach określonych w Regulaminie oraz korespondencji e-mail pomiędzy Klientem a Wynajmującym dotyczącej rezerwacji.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Najmu po stronie Klienta powstaje obowiązek zapłaty należności za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn w wysokości i terminie wskazanych w wiadomości, o której mowa w pkt III ppkt 5 Regulaminu.
 3. Należność za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn nie obejmuje opłaty miejscowej obowiązującej na terenie gminy Czorsztyn. Opłata miejscowa płatna jest w dniu zameldowania, w wysokości zgodniej z aktualnie obowiązującymi regulacjami na terenie gminy Czorsztyn.
 4. Należność za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn obejmuje najem apartamentu, w który wliczone są opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
 5. Należność za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn nie obejmuje kosztów związanych z korzystaniem z dodatkowych atrakcji, a to korzystania z jacuzzi (hydromasażu). Kąpiel w jacuzzi (hydromasaż) jest możliwa po uiszczeniu dodatkowej opłaty oraz zgłoszeniu, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, chęci skorzystania z tej atrakcji.
 6. Należność za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn, opłaty za atrakcje dodatkowe oraz za pobyt zwierząt, Klient uiszcza z góry, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty należność za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn w pełnej wysokości, tj. za cały okres objęty rezerwacją, także wówczas gdy pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, (trudności komunikacyjne, powody osobiste, itp.).

 

V. Warunki najmu apartamentu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Wydanie kluczy do apartamentu możliwe jest jedynie po uprzednim opłaceniu należność za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn w pełnej wysokości.
 3. Obiór kluczy do apartamentu powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Administratorem apartamentów.
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę odbioru kluczy, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Administratora apartamentów.
 5. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone z wyprzedzeniem i ustalone z Administratorem apartamentów, a także może wiązać się z obciążeniem Klienta dodatkową opłatą.
 6. Liczba osób korzystających z danego apartamentu nie może być wyższa niż wskazana w charakterystyce apartamentu w Serwisie. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub e-mailem o zmianie liczby osób korzystających z apartamentu. Jeśli liczba osób korzystających z apartamentu przekroczy liczbę wskazaną w charakterystyce apartamentu w Serwisie, Administrator apartamentów ma prawo odmówić wydania kluczy do obiektu.
 7. Klient nie może korzystać z apartamentu w celach sprzecznych z jego przeznaczeniem, a także nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania apartamentu w odpowiednim stanie, nie gorszym niż stan zastany.
 9. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
 10. Za naruszenie zakazu palenia klient zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów odświeżenia lub/i wymiany elementów wyposażenia i wykończenia apartamentu przesiąkniętych dymem. Ponadto, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z uruchomieniem alarmu przeciwpożarowego i przyjazdem grupy interwencyjnej lub/i jednostek ratownictwa.
 11. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, która na terenie apartamentów Panorama Czorsztyn obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
 12. W przypadku braku przestrzegania ciszy nocnej i ogólnych zasad dobrego zachowania, a także w przypadku niszczenia apartamentów, ich wyposażania i otoczenia lub innego działania na szkodę Panoramy Czorsztyn, Klient może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości do 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. W przypadku powtarzających się, uporczywych naruszeń, jak i działających na szkodę Panoramy Czorsztyn zachowań , Klient może zostać usunięty z apartamentów.
 13. Klient może korzystać wyłącznie z ogródka przynależnego do apartamentu, wskazanego przez Administratora apartamentów przy zameldowaniu. Zabronione jest korzystanie z innych ogródków na terenie Panorama Czorsztyn.
 14. Grillowane dozwolone jest wyłącznie jeżeli w obrębie apartamentu wyznaczone zostało miejsce do grillowania, a apartament wyposażony jest w grill. Zabronione jest rozpalanie ognisk, grillowanie poza wyznaczonymi miejscami, grillowanie z wykorzystaniem grilli niestanowiących wyposażenia danego apartamentu, a także przemieszczanie grilli pomiędzy apartamentami.
 15. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz ładowania samochodów elektrycznych oraz innych pojazdów elektrycznych.
 16. Za naruszenie zakazu ładowania samochodów i pojazdów elektrycznych w apartamentach, Klient zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 1 dzień.
 17. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w lokalu oraz wyposażeniu lokalu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora apartamentów o wszelkich szkodach oraz pokryć koszty usunięcia wyrządzonych szkód, w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu wymeldowania.
 18. Klient odpowiada za wszystkie szkody w lokalu i wyposażeniu lokalu, chyba że chwili zameldowania zostaną one zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail i odnotowane w protokole podpisanym przez Administratora apartamentów.
 19. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Administratora apartamentów o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego na szkodę.
 20. W przypadku utraty lub zniszczenia kluczy lub pilota do bramy Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty 500,00 zł.

 

VI.  Zmiany rezerwacji, przedłużenie pobytu

 1. Po dokonaniu rezerwacji i wpłaceniu Opłaty rezerwacyjnej, Klient ma możliwość jednokrotnej zmiany terminu pobytu.
 2. Zmiana terminu pobytu możliwa jest pod warunkiem, że zostanie dokonana na 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu oraz zostanie wcześniej uzgodniona z Wynajmującym.
 3. Zmiany terminu pobytu można dokonać tylko na ten sam apartament, w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. Jeśli nowy termin pobytu przypada w droższym sezonie, do zmiany rezerwacji wymagana jest dopłata różnicy.
 4. Termin pobytu w apartamencie można przedłużyć o ile apartament nie został zarezerwowany przez innego Klienta. O zamiarze przedłużenia pobytu należy powiadomić Wynajmującego e-mailem bądź telefonicznie. Wynajmujący prześle Klientowi wiadomość e-mail akceptującą przedłużenie pobytu oraz określającą należność za pobyt w apartamentach Panorama Czorsztyn w przedłużonym terminie. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty należności za przedłużony pobyt.

 

VII. Przeniesienie praw i obowiązków Klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu rezerwacji, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z Umowy Najmu.

VIII. Uwagi, zastrzeżenia, reklamacje

 1. Uwagi, zastrzeżenia, reklamacje oraz jak i inne kwestie należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: panoramaczorsztyn@gmail.com lub telefonicznie na numer: 792630610.
 2. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w czasie pracy biura Wynajmującego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej warunków pobytu, standardów obsługi, innych czynników, na które Wynajmujący ma wpływ. Klient ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: oznaczenie rezerwacji i daty pobytu, opis sytuacji podlegającej reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny lub drogą telefoniczną.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 7. Jeżeli Wynajmujący nie uznał reklamacji Klienta, a Klient nie zgadza się z tą decyzją, może dochodzić roszczeń z tytułu reklamacji na zasadach wynikających z obowiązujący przepisów prawa polskiego.

 

IX. Anulowanie rezerwacji

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Tym samym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu.
 2. W przypadku rezygnacji przez Klienta z dokonanej rezerwacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego.
 3. Wynajmujący potwierdza anulowanie rezerwacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot Opłaty rezerwacyjnej.
 5. W przypadku nie pojawienia się Klienta w apartamencie w dniu przyjazdu, bez uprzedniej informacji, rezerwacja ulega natychmiastowemu anulowaniu. Klientowi nie przysługuje zwrot Opłaty rezerwacyjnej. Jeśli należności za pobyt w apartamentach Czorsztyn została zapłacona, Wynajmujący zwraca ją Klientowi w wysokości pomniejszonej o Opłatę rezerwacyjną.

 

X. Zwierzęta

 1. Pobyt zwierząt w apartamentach możliwy jest po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego.
 2. Wynajmujący dopuszcza możliwość pobytu ze zwierzętami domowymi tylko w niektórych apartamentach.
 3. Pobyt zwierząt w apartamentach wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości wskazanej przez Wynajmującego przy zawieraniu Umowy najmu.

 

XI. Korzystanie z sauny

 1. Klient korzysta z sauny na własną odpowiedzialność i ryzyko, przed skorzystaniem zalecana jest wcześniejsza konsultacja medyczna ,
 2. Osoby korzystające z sauny są zobowiązane do zapoznania się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do korzystania ,
 3. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu, instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez Administratora apartamentów.
 4. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko Administrator apartamentów.
 5. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny przez dzieci poniżej 10 roku życia.
 8. Osoby do ukończenia 18 roku życia mogą przebywać w sunie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 9. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 10. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 11. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 12. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 13. Przed wejściem do sauny należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 14. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 15. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.
 16. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 17. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego, należy zachować spokój i ciszę.
 18. Po zakończeniu korzystania z sauny, podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała, nie jest zalecane używanie mydła.
 19. Na terenie sauny zabrania się:

a) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

b) wykonywania zabiegów kosmetycznych,

c) hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

d) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

e) wnoszenia napojów alkoholowych,

f) palenia tytoniu,

g) suszenia ubrań, butów,

h) pozostawiania obcych przedmiotów w pobliżu jak i na samym piecu sauny (zagrożenie pożarem),

i) niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

20. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

21. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie sauny i zgłosić się do lekarza.

22. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:

a) bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

b) osobom z chorobami krążenia,

c) osobom chorującym na cukrzycę,

d) osobom nietrzeźwym,

e) kobietom ciężarnym,

f) kobietom w czasie menstruacji.

23. Za Skutki zdrowotne z przebywania w saunie odpowiada wyłącznie Klient.

24. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich podpunktów pkt XI Regulaminu.

25. Wynajmujący nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu i wskazań Administratora apartamentów.

 

XII. Korzystanie z jacuzzi (dotyczy tylko apartamentów z dostępem do jacuzzi, tj. apartamenty numer: 25/1 oraz 23A/1 )

 1. Do korzystania z jacuzzi (hydromasażu) uprawnieni są wyłącznie Klienci najmujący apartamentów z dostępem do jacuzzi , tj. apartamenty numer: 25/1 oraz 23A/1. Zabronione jest korzystania z jacuzzi przez Klientów najmujący inne apartamenty.
 2. Korzystanie z jacuzzi jest możliwe za dodatkową opłatą oraz po uprzednim (z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem) zgłoszeniu Administratorowi apartamentów.
 3. Wanna jacuzzi jest zlokalizowana na zewnątrz, w ogródku przyporządkowanym do danego apartamentu.
 4. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 5. Korzystanie z wanny jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.
 6. Klient korzysta z jacuzzi na własną odpowiedzialność i ryzyko,przed skorzystaniem zalecana jest wcześniejsza konsultacja medyczna ,
 7. Przy korzystaniu z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu, instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez Administratora apartamentów.
 8. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy odchylić pokrywę za pomocą specjalnego siłownika, a po zakończonej kąpieli należy pokrywę nałożyć na wannę.
 9. Zabronione jest (szczególnie w okresie zimowym) wyłączanie jacuzzi, spuszczanie lub wylewanie wody. Ponadto, należy pilnować aby po skończonej kąpieli pokrywa szczelnie przykrywała wannę. Nie stosowanie się do tych zaleceń może skutkować awarią jacuzzi i obciążeniem Klienta kosztami naprawy wanny.
 10. Zabronione jest korzystanie z jacuzzi w czasie opadów deszczu, śniegu .
 11. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem.
 12. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
 13. Z wanny jacuzzi (hydromasażu) mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 14. Przeciwskazaniami do korzystania z wanny jacuzzi (hydromasażu) są:

a) choroba niedokrwienna serca,

b) nadciśnienie,

c) cukrzyca,

d) alergia,

e) stany zapalne skóry,

f) stany zapalne dróg moczowych,

g) grzybica,

h) epilepsja

15. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z hydromasażu ze szczególną ostrożnością i po konsultacji  lekarskiej.

16. Zabronione jest korzystanie z wanny jacuzzi przez osoby chore na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.

17. Ostrzega się, że dłuższe przebywanie w wannie jacuzzi oraz łączenie hydromasażu z sauną może prowadzić do przegrzania organizmu. Symptomami przegrzania organizmu są: drgawki, nagły spadek           ciśnienia krwi, zawroty głowy, zasłabnięcie. W przypadku wystąpienia ww. symptomów lub złego samopoczucia należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z wanny jacuzzi i zgłosić się do lekarza.

18. Za skutki zdrowotne z przebywania w wannie jacuzzi odpowiada wyłącznie Klient.

19. Osoby do ukończenia 18 roku życia mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

20. Zabronione jest korzystanie z hydromasażu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

21. Przed przystąpieniem do korzystania z jacuzzi należy spiąć długie włosy (najlepiej w kok).

22. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby.

23. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut.

24. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej lub leżącej.

25. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny jacuzzi.

26. Osobom przebywającym w jacuzzi ( hydromasażu ) zabrania się:

a) hałasowania

b) wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),

c) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

d) wnoszenia napojów alkoholowych,

e) wstępu i przebywania osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,

f) niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie,

g) zaśmiecania i zanieczyszczania wody w jacuzzi,

h) palenia tytoniu,

i) powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanny jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,

j) użytkowania jacuzzi, gdy dostęp do wanny jest zakazany,

k) użytkowania jacuzzi, w przypadku zamknięcia dostępu w widoczny sposób,

l) wpychania osób do wanny,

m) nurkowania oraz zanurzania głowy i twarzy,

n) siadania na obrzeżu niecki jacuzzi,

o) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

p)manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,

q) wylewania wody z wanny jacuzzi (hydromasażu),

r) wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.

27. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić Administratorowi apartamentów.

28. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu będą usuwane z wanny jacuzzi, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

29. Wynajmujący nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu i wskazań Administratora apartamentów, wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

XIII. Korzystanie z tężni solankowej dotyczy tylko apartamentu z dostępem do tężni, tj. apartament numer: 23A/1 )

 

 1. Osoby korzystające z tężni solankowej są zobowiązane do zapoznania się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do korzystania z tężni,
 2. Korzystanie z tężni solankowej osób leczących się na choroby przewlekłe powinno być skonsultowane z lekarzem,
 3. Z Tężni Solankowej mogą korzystać jedynie użytkownicy, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z sesji inhalacyjnych w ramach przedmiotowego obiektu. Każdy użytkownik korzystający z walorów zdrowotnych tężni solankowej, przebywa w jej otoczeniu na własną odpowiedzialność. Zalecana jest wcześniejsza konsultacja medyczna,
 4. Korzystanie z tężni solankowej osób leczących się na choroby przewlekłe powinno być skonsultowane z lekarzem ,
 5. Tężnie Solankową uruchamiamy przyciskiem ,zaleca się korzystanie z sesji 30 min. ( jedno uruchomienie)
 6. W Tężni zainstalowano nagłośnienie , aby połączyć się z głośnikami należy włączyć głośniki zdalnym pilotem ( nacisnąć na pilocie przycisk „Power On„ a następnie połączyć urządzenie z głośnikami poprzez „Bluetooth”),
 7. Przeciwskazania :

a) nadczynność tarczycy,

b) choroby nowotworowe

c) zaawansowane postaci astmy i choroby obturacyjnej płuc,

d) ostre choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą,

e) zaostrzenia choroby wieńcowej,

f) stany po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego,

g) gruźlica płuc,

h) zaawansowana niewydolność krążenia,

i) uczulenie na któryś ze składników szczególnie jod lub brom

 

 1. Zabrania się :

a) wynoszenia wyposażenia tężni poza salę tężni , w szczególności leżaków na zewnątrz,

b) zlizywania, wydłubywania soli ze ścian solankowych,

c) spożywania posiłków , picia napoi, spożywania alkoholu,

d) samowolnego ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu, wlewania płynów do niecki zbiornika solankowego, zwłaszcza napojów, detergentów oraz innych substancji chemicznych,

 

XIV. Korzystanie z rowerów (dotyczy tylko apartamentów z rowerami na wyposażeniu, tj. apartament numer: 9/1)

 1. Klient korzysta z rowerów na własną odpowiedzialność i ryzyko. Przed skorzystaniem z rowerów należy zapoznać się z Regulaminem.
 2. Korzystanie z rowerów jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 3. Wynajmujący udostępnia rowery sprawne technicznie i w takim samym stanie rowery powinny zostać zwrócone przez Klienta do apartamentu.
 4. Dane rowery przypisane są do określonych apartamentów. Zabronione jest przenoszenie, zamienianie, itp. rowerów między apartamentami oraz użyczanie rowerów osobom trzecim.
 5. Z rowerów można korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 6. Zabrania się używanie rowerów w celu odbywania wycieczek wysokogórskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
 7. Należy niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru Administratorowi apartamentów, a w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki – odstawić rowery do apartamentu .
 8. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w rowerach.
 9. W przypadku uszkodzeń roweru, wynikłych z winy Klienta, Klient zobowiązany jest pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia a w przypadku całkowitego zniszczenia roweru – pokryć koszty zakupu nowego roweru.
 10. W przypadku utraty roweru, jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Klient jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości utraconego roweru, jego wyposażenia lub osprzętu.
 11. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru u Klienta lub osób trzecich.
 12. Osoby do ukończenia 18 roku życia mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 13. Zaleca się używania kasków rowerowych w trakcie korzystania z rowerów. Kaski rowerowe nie stanowią wyposażenia apartamentów.
 14. Zabrania się korzystania z roweru:

a) pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,

b) gdy warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny roweru (np. opady deszczu, śniegu).

 

XV. Wystąpienie sił wyższych

  1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować przy wykorzystaniu zwykłych środków (wszelkiego typu awarie w lokalu, zalania, dłuższa przerwa w dostawie prądu ,wody itp.), Wynajmujący ma prawo zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego.
  2. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację.
  3. Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację również wtedy, gdy z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie będzie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobiste Klienta lub jego majątku w apartamencie.
  4. W przypadku anulowania rezerwacji z powodów opisanych w ppkt 2 i 3 powyżej, Wynajmujący niezwłocznie zwróci Klientowi wszelkie uiszczone opłaty, pomniejszone o kwoty należne za usługi już wyświadczone przez Wynajmującego.

 

XVI. Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Klientem a Wynajmującym jest prawo polskie.
 2. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

XVII. Kaucja

 1. Wynajmujący może pobrać od Klienta, na czas pobytu w apartamencie, zwrotną kaucję na poczet pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Klienta.
 2. Kaucja pobierana jest w wysokości od 500,00 zł do 1000,00 zł. Wysokość kaucji uzależniona jest od standardu wykończenia i wyposażenia apartamentu.
 3. O konieczności uiszczenia kaucji, wysokości kaucji oraz terminie i sposobie jej uiszczenia Wynajmujący poinformuje Klienta w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji.
 4. Wynajmujący zwróci Klientowi kaucję niezwłocznie po wymeldowaniu Klienta z apartamentu, w przypadku stwierdzenia, że nie zostały wyrządzone żadne szkody w apartamencie.
 5. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i w przypadku braku szkód zwracana jest w kwocie odpowiadającej kwocie wpłaconej.
 6. W przypadku spowodowania przez Klienta szkód, których koszt usunięcia jest niższy niż zatrzymana kaucja, Wynajmujący zwróci Klientowi różnicę niezwłocznie po usunięciu szkód.
 7. W przypadku spowodowania przez Klienta szkód, których koszt usunięcia jest wyższy niż zatrzymana kaucja, Klient zapłaci Wynajmującemu różnicę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty od Wynajmującego

 

 

XVIII. Monitoring

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, posesja, na której znajdują się apartamenty Panorama Czorsztyn objęta jest monitoringiem wizyjnym.
 2. Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są: teren wokół budynków, w których znajdują się apartamenty oraz parkingi. Teren objęty monitoringiem oznaczony jest stosownymi znakami graficznymi.
 3. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający godności i prywatności Klientów.
 4. Administrator – Wynajmujący przechowuje nagrania przez 30 od dnia nagrania.

 

XIX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, w tym danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem wizyjnym, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Wynajmujący – Paweł Grubecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vielitech Paweł Grubecki, ul. Kopernika 6, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831788608
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych oraz uzyskanie dodatkowych informacji są możliwe pod numerem telefonu 792-630-610 lub kierując pytanie na adres e-mail panoramaczorsztyn@gmail.com
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Wynajmującego w celu wykonania Umowy Najmu oraz świadczenia usług opisanych w Regulaminie, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 5. Przetwarzane mogą być następujące kategorie danych osobowych Klienta: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), numer paszportu (obcokrajowcy), numer rachunku bankowego i/lub karty kredytowej, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wystawienia faktury VAT).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy Najmu. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji Umowy Najmu i świadczenia usług.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane na czas niezbędny do realizacji Umowy Najmu i są usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów, tj. do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło świadczenie usługi. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 8. Dane osobowe zostały udostępnione przez Klienta na etapie składania rezerwacji oraz zawierania Umowy Najmu, a także na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 9. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Wynajmującego czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem, takich jak usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Wynajmującym i tylko zgodnie z poleceniami Wynajmującego.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem danych wskazanych w ppkt 2 i 3 powyżej.
 11. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 12. Dane osobowe podane przez Klienta nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).Dane osobowe podane przez Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

XX. Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Skorzystanie z usług świadczonych przez Wynajmującego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r

Uwaga ! – w przypadku rezerwacji przez stronę (Apartamenty Zakopane – Udanypobyt.pl) operatora ” Udany Pobyt ” obowiązują również warunki oraz  regulamin operatora ( Warunki wynajmu apartamentów, domów i pokoi w Zakopanem i okolicach – Udanypobyt.pl )